1ο εξάμηνο


Μάθημα: Αγγλικά I (English for Electrical and Computer Engineers)Κωδικός Μαθήματος: ΜΚ7
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 1
Πιστωτικές Μονάδες: 2
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 2
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE306/
Γλώσσα διδασκαλίας:Αγγλικά
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Γενικός στόχος της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ειδική γλώσσα της επιστήμης τους, ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να κατανοούν εκτενή αγγλόφωνα κείμενα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. Ακόμη, στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις προφορικές δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες περιστάσεις επικοινωνίας που εντάσσονται στο ειδικό αντικείμενο. Γενικά οι φοιτητές εξασκούνται και στις τέσσερις βασικές δεξιότητες της γλώσσας: ανάγνωση και κατανόηση κειμένου , παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου και ακουστική, με θεματική που αντλείται από την επιστήμη τους. Το μάθημα στοχεύει παράλληλα να διδάξει την αγγλική τεχνική ορολογία των επιμέρους τομέων της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
  • Ανάπτυξη των τεσσάρων δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ακουστική και προφορικός λόγος) στην Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο C1. 
  • Απόκτηση του ειδικού λεξιλογίου που αφορά στους μηχανικούς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών  
  • Εξοικείωση με τη γλώσσα της επιστήμης της Πληροφορικής 
  • Ενίσχυση των εκφραστικών τρόπων με τους οποίους οι φοιτητές/τριες επικοινωνούν τις γνώσεις τους αποτελεσματικά στον ακροατή/αναγνώστη 
  • Απόκτηση δεξιοτήτων με τις οποίες οι φοιτητές/τριες θα ανταποκρίνονται σε περιστάσεις επικοινωνίας που εντάσσονται στο γνωστικό τους αντικείμενο 
  • Κατανόηση κειμένων σχετικών με το αντικείμενο των σπουδών τους 
  • Καλλιέργεια διαθεματικής θεώρησης επιστημονικών πεδίων  
  • Ανάπτυξη ολιστικής προσέγγισης της γνώσης
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Εργασίες – ασκήσεις (30%), τελική γραπτή εξέταση (70%). 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Δημουλάς Δήμος, Technical English, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., Έκδοση: 1/2017.
  2. Collective, Dictionary of Engineering, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., Έκδοση: 2/2003.