1ο εξάμηνο


Μάθημα: Αγγλικά I (English for Electrical and Computer Engineers)Κωδικός Μαθήματος: ΜΚ7
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 1
Πιστωτικές Μονάδες: 2
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 2
Erasmus: Ναι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ECE355/
Γλώσσα διδασκαλίας:Αγγλικά
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

• Κύριο μέλημα του μαθήματος είναι η διδασκαλία εξειδικευμένων λεξιλογικών, και γραμματικών
στοιχείων του λόγου, προκειμένου να:
• εξοικειώσει τους φοιτητές με επιστημονικά και τεχνικά κείμενα θεματικά συνυφασμένα με
την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
εστιάζοντας περισσότερο στο περιεχόμενο παρά στη γραμματική και με προοπτική τη
χρήση εγχειριδίων και βιβλιογραφίας.
• να συμβάλει στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη συμμετοχή
των φοιτητών σε μεταπτυχιακές σπουδές και Ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς και την
ικανοποίηση των επικοινωνιακών τους αναγκών τόσο σε εκπαιδευτικό, όσο και σε
επαγγελματικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
• Electrical and Computer Engineering.
• Energy Forms
• Methods for generating electricity
• Electric Power Systems
• Renewable Sources
• Semiconductors
• Integrated Circuits
• Telecommunications
• Robotics and Artificial Intelligence
• Computer History
• Computer Generations
• Software
• Operating Systems
• Programming languages
• Networks

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα
είναι σε θέση να:

  • εφαρμόζει στρατηγικές ανάγνωσης που σχετίζονται με την κατανόηση επιστημονικών και τεχνικών κειμένων άμεσα συνυφασμένων με την ειδικότητά του/της, ενεργοποιώντας το γνωστικό του/της υπόβαθρο.
  • αναγνωρίζει και να εφαρμόζει γραμματικές δομές και τεχνική ορολογία.
  • εφαρμόζει στρατηγικές speaking and listening ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας του/της.
Προαπαιτούμενα:

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γλωσσομάθειας Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Σύγχρονες Γλώσσες)

Τρόπος Παράδοσης:

Διαλέξεις

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
- e-mail

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Ασκήσεις 12
Αυτοτελής μελέτη 12
Σύνολο 50
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις TRUE -FALSE
- Παραγωγή Λέξεων ( Ουσιαστικά- Επίθετα)
- Γραμματικές Δομές
- Συνώνυμα-Αντίθετα
- Επέκταση Λεξιλογίου (προθήματα/επιθήματα)
- Παραγωγή σύντομων ακαδημαϊκών και τεχνικών
κειμένων, αναφορών και παράφρασης
ΙΙ. Ενδιάμεση αξιολόγηση (Πρόοδος) (40%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1] Balari-Petrianidi, I. (2016), English for Electrical and Computer Engineering, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα
[2] Peppa, I. (2016), English for Electronics Engineering, Disigma Publications, Αθήνα

Διδάσκων: Ταβουλτζίδου Σταυρούλα