5ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρονική IIΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ30
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 5
Κατεύθυνση: Μάθημα κορμού
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE305/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου (FET, MOSFET, CMOS), Βασικές αρχές, Πόλωση, Ενισχυτές MOSFET. Επιδράσεις συχνότητας, Απόκριση συχνότητας, Κέρδος τάσης και ισχύος, Διαγράμματα Bode, Φαινόμενο Miller. Διαφορικοί ενισχυτές, Ανάλυση DC και AC, Κέρδος κοινού ρυθμού. Τελεστικοί ενισχυτές, Τελεστικός ενισχυτής 741. Αρνητική ανάδραση, Τοπολογίες, Εύρος ζώνης. Γραμμικά κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών, Κυκλώματα αναστρέφοντος και μη- αναστρέφοντος ενισχυτή, Διαφορικοί ενισχυτές, Ενισχυτές οργάνου, Κυκλώματα ενισχυτή άθροισης, Ενισχυτές ρεύματος. Μη γραμμικά κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών. Ταλαντωτές, Χρονιστής 555, Ταλαντωτής Βρόχου κλειδώματος φάσης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
 • Οι φοιτητές εκπαιδεύονται και τελειοποιούν τις γνώσεις τους σε διαδικασίες προσομοίωσης σε περιβάλλον Multisim και αν κριθεί αναγκαίο και σε περιβάλλον Matlab. 
 • Οι φοιτητές εκπαιδεύονται να χρησιμοποιούν όργανα μέτρησης και να επεξεργάζονται μετρήσεις εις βάθος.  
 • Εν συνεχεία, οι φοιτητές εκπαιδεύονται ώστε να αποκτήσουν θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις στους τομείς των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και ειδικότερα στους Ενισχυτές Ισχύος, MOSFET, Διαφορικούς Ενισχυτές, Γραμμικούς και Μη Γραμμικούς Τελεστικούς Ενισχυτές και των αντίστοιχων κυκλωμάτων τους και ειδικών Ταλαντωτών όπως ο Χρονιστής 555.   
 • Οι φοιτητές με γνώμονα την απόκτηση των προαναφερθέντων γνώσεων αποκτούν την ικανότητα να επιλύουν και  να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα σχετιζόμενα με την ύλη του μαθήματος της Ηλεκτρονικής ΙΙ.   
 • Οι φοιτητές αποκτούν τις γνώσεις και την πρακτική επιδεξιότητα να αναλύουν και να κατανοούν τα προαναφερθέντα ηλεκτρονικά κυκλώματα.   
 • Οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα άμεσης αναγνώρισης γνωστών κυκλωμάτων ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν την λειτουργία του εκάστοτε εξοπλισμού.  
 • Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν βλάβες στα προαναφερθέντα κυκλώματα.  
 • Οι γνώσεις του μαθήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να δημιουργούν τα δικά τους κυκλώματα Ενισχυτών.
Προαπαιτούμενα:

Ηλεκτρονική Ι

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις και Φροντιστηριακές Ασκήσεις

Αξιολόγηση:

Ο βαθμός της θεωρίας τους μαθήματος προκύπτει από το βαθμό της γραπτής εξέτασης καθώς και εκείνης των ενδεχόμενων εξετάσεων προόδου. Ο βαθμός του εργαστηρίου του μαθήματος είναι αυτός της τελικής εξέτασης, στον οποίο συνεκτιμώνται ποιοτικά και ο βαθμός των παραδοτέων εργασιών. Ο τελικός βαθμός μαθήματος υπολογίζεται ενδεικτικά με βάση την παρακάτω εξίσωση. ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ= 0.75(ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ)+0.25 (ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ), αν (ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ)≥ 5 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ= ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, αν ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ<5.

Βιβλιογραφία:
 1. Malvino A.P., Bates D.J., Electronics Principles, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., 2007.
 2. Jaeger Richard C., Μικροηλεκτρονική, τόμος Β΄, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 1999.
 3. Millman Jacob, Grabel Arvin, Μικροηλεκτρονική, τόμος Β΄, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2000.
 4. Τόμπρας Γ. Σπ., Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική, Εκδόσεις Δίαυλος, 2006.