6ο εξάμηνο


Μάθημα: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΚωδικός Μαθήματος: Υ4-Η
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 6
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 5
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ECE369/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

Περιεχόμενο:

Οι εβδομαδιαίες ενότητες περιλαμβάνουν την εισαγωγή στο αντι-
κείμενο με παρουσίαση εφαρμοσμένων παραδειγμάτων ελέγχου
από διάφορους τεχνικούς τομείς. Γίνεται περιγραφή του μαθημα-
τικού μοντέλου φυσικού συστήματος και της γενική διαφορική
εξίσωση που τα διέπει. Συστήματα ανοιχτού-κλειστού βρόγχου.
Μετασχηματισμός Laplace, ανάλυση μερικών κλασμάτων. Απόκρι-
ση μηδενικών αρχικών τιμών-μηδενικής εισόδου, συνάρτηση με-
ταφοράς συστήματος. Πίνακας μεταφοράς συστήματος. Λειτουρ-
γικά διαγράμματα συστημάτων και απλοποίηση αυτών, διαγράμ-
ματα ροής. Μεταβλητές κατάστασης και διαφορικές εξισώσεις κα-
τάστασης δυναμικών συστημάτων. Απόκριση συστημάτων 1ης και
2ης τάξης, χαρακτηριστικά μεγέθη απόκρισης. Σφάλματα συστη-
μάτων αυτομάτου ελέγχου. Προσομοίωση συστημάτων με
Simulink. Ευστάθεια συστημάτων ελέγχου, κριτήριο ευστάθειας
Routh-Hurwitz. Μέθοδος Γεωμετρικού Τόπου Ριζών (ΓΤΡ).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή προς τον φοιτητή μιας
εμπεριστατωμένης εισαγωγής στην θεωρία και στις εφαρμογές
των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου με έμφαση στην ανάλυση.
Ο φοιτητής θα ασχοληθεί με την προσομοίωση φυσικών συστημά-
των σε υπολογιστή και την εύρεση κριτηρίων σχεδίασης απόδο-
σης, μέσω εργασιών και με επίλυση επιλεγμένων ασκήσεων.
Επιπλέον θα περατώσει επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις, που
υλοποιούν πειραματικές διατάξεις και χρησιμοποιούν Τελεστικούς
Ενισχυτές (Τ.Ε.) στην προσομοίωση συστημάτων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα
είναι σε θέση:
• Να διαχωρίσει την έννοια του ανοιχτού και κλειστού βρόγχου
και να καταλάβει την διαδικασία της ανάδρασης και της σύ-
γκρισης.
• Να αναπτύξει το μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει το προς
εξέταση φυσικό σύστημα και να εξάγει την διαφορική εξίσωση
που το χαρακτηρίζει.
• Να εξοικειωθεί με την χρήση του μετασχηματισμού Laplace
ώστε να είναι σε θέση να υπολογίζει την απόκριση συστημά-
των.
• Να μπορεί να περιγράφει ένα σύστημα με την βοήθεια της συ-
νάρτησης μεταφοράς και των εξισώσεων κατάστασης.
• Να μάθει την χρήση των λειτουργικών διαγραμμάτων και δια-
γραμμάτων ροής για την παράσταση συστημάτων.
• Να σχεδιάζει Γεωμετρικό Τόπο Ριζών.
• Να υλοποιεί πειραματικές διατάξεις και να κάνει χρήση Τ.Ε.
στην προσομοίωση συστημάτων.

Προαπαιτούμενα:

Εφαρμοσμένα μαθηματικά .

Τρόπος Παράδοσης:

Παραδόσεις, ασκήσεις, εργαστήριο.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

Εξειδικευμένο Λογισμικό , Power point παρουσιάσεις,
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Φροντιστηριακές ασκήσεις 13
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Συγγραφή εργασιών 20
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο 125
Αξιολόγηση Φοιτητών:

• Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου (70%).
• Εργαστηριακή εξέταση (30%).

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, 13η Έκδοση, Dorf
Richard C., Bishop Robert H., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2017.
2. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ogata K., ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟ-
ΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ, 2011.
3. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, 2η Έκδοση, Μαλατέστας Πα-
ντελής, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2017.

Διδάσκων: Παρίσης Κωνσταντίνος