9ο εξάμηνο


Μάθημα: Σχεδίαση και λειτουργία Δικτύων Η/ΥΚωδικός Μαθήματος: ΥΗ2
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE279/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Θέματα Σχεδίασης και Χαρακτηριστικά των Επιπέδων Δικτύου Μεταφοράς, Συνόδου, Παρουσίασης και Εφαρμογής σύμφωνα με το Πρότυπο OSI. Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN). Ποιότητα Υπηρεσιών (IntServ, DiffServ). Πρωτόκολλο TCP. Πρωτόκολλο UDP. SOCKETS. Συνδέσεις Επιπέδου Μεταφοράς. Έλεγχος Ροής. Εισαγωγή στα πρωτόκολλα Εφαρμογών. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. FTP. Ονοματοδοσία στο Διαδίκτυο (DNS). Ομότιμα Δίκτυα, Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου. Ο Παγκόσμιος Ιστός. Χρήση πακέτων προσομοίωσης OPNET και NS‐ 2.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

• να κατανοούν τις σύγχρονες τεχνικές, τα πρωτόκολλα, και τις εφαρμογές των δικτύων υπολογιστών,

• να ερευνούν, να αναλύουν, και να τεκμηριώνουν τα βασικά θέματα και τις απαιτήσεις για την οικοδόμηση αποτελεσματικών δικτύων υπολογιστών,

• να προσαρμόζουν τις γνώσεις τους σε νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως τα δίκτυα MPLS, το cloud computing, καθώς και τις σύγχρονες τεχνολογίες του Διαδικτύου, όπως το IPv6, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), κ.λπ., έχοντας ως βάση την κατανόηση των αρχών που τις διέπουν.

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις.

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή Εξέταση (70%) Εξέταση Εργαστηρίου (30%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1] Andrew S. Tanenbaum, Δίκτυα Υπολογιστών, 4η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

[2] William Stallings, Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων, 6η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.

[3] Douglas Comer, Διαδίκτυα και Δίκτυα Υπολογιστών, 4η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

[4] Douglas Comer, Διαδίκτυα με TCP/IP (Α Τόμος), 4η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

[5] Jean Walrand, Δίκτυα Επικοινωνιών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

Διδάσκων: Λαζαρίδης Βασίλειος