2ο εξάμηνο


Μάθημα: Διακριτά ΜαθηματικάΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ12
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE201/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Αλγοριθμική σκέψη
• Επίλυση σύνθετων αλγοριθμικών προβλημάτων

Περιεχόμενο:

• Λογική και Αποδείξεις.
• Πεπερασμένα και Άπειρα Σύνολα.
• Υπολογισιμότητα.
• Γλώσσες και Γραμματικές.
• Μεταθέσεις,
• Συνδυασμοί και Διακριτή Πιθανότητα.
• Σχέσεις και Συναρτήσεις.
• Γραφήματα και Δένδρα.
• Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων.
• Αριθμητικές Συναρτήσεις και Γεννήτριες Συναρτήσεις
• Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα.
• Αναδρομικές Σχέσεις.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

• Κατανόηση μεθόδων επίλυσης προβλημάτων διακριτών μαθη-
ματικών.
• Εφαρμογή μεθόδων επίλυσης σε άγνωστα προβλήματα.
• Δημιουργική σκέψη, ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλη-
μάτων.
• Κατανόηση των βασικών εννοιών της θεωρίας συνόλων.
• Κατανόηση των βασικών εννοιών της υπολογισιμότητας.
• Κατανόηση βασικών εννοιών γλωσσών και γραμματικών δο-
μής.
• Εμπειρία στον υπολογισμό συνδυασμών και μεταθέσεων.
• Ικανότητα επίλυσης βασικά προβλημάτων γραφημάτων και
δένδρων.
• Μελέτη διακριτών συναρτήσεων.
• Κατανόηση βασικών εννοιών αλγοριθμικής πολυπλοκότητας.
• Δυνατότητα υπολογισμού αναδρομικών σχέσεων και συναρτή-
σεων.

Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:

Διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

Εκτεταμένη χρήση ΤΠΕ τόσο στη διδασκαλία όσο και
στην επικοινωνία με τους φοιτητές

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Φροντιστηριακές ασκήσεις 13
Αυτόνομη μελέτη 48
Σύνολο 100
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ο τρόπος αξιολόγησης γίνεται μέσω δύο ενδιάμεσων προόδων
(20%) και μίας τελικής γραπτής εξέτασης (80%). Οι πρόοδοι και η
τελική εξέταση περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις επίλυσης προβλη-
μάτων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Rosen Kenneth H., Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους, Εκδόσεις Α. Τζιόλα, Έκδοση: 8η/2018
2. Lipschutz Seymour, Lipson Marc Lars, Διακριτά μαθηματικά, Εκδόσεις Α. Τζιόλα, Έκδοση: 2η έκδ./2003
3. Liu C.L., Στοιχεία διακριτών μαθηματικών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Έκδοση: 1η/2009
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Discrete Mathematics
• SIAM Journal on Discrete Mathematics
• Discrete Mathematics and Applications

Διδάσκων: Πλόσκας Νικόλαος