3ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρικές ΜετρήσειςΚωδικός Μαθήματος: MKH4
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 3
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ECE351
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Αυτόνομη εργασία

Περιεχόμενο:

• Συστήματα Μονάδων Μέτρησης: Διεθνές Σύστημα (SI) και Αγ-
γλοσαξονικό Σύστημα Μονάδων, πρότυπα μέτρησης, πρότυπα
ηλεκτρικών μετρήσεων
• Θεωρία σφαλμάτων: Μετρήσεις, σφάλματα, ακρίβεια, μέθο-
δοι υπολογισμού σφαλμάτων, αβεβαιότητες, μετρολογία.
• Όργανα Μέτρησης: Ταξινόμηση, στατικά και δυναμικά χαρα-
κτηριστικά των οργάνων, αναλογικά και ψηφιακά όργανα,
κλασικά όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων.
• Διατάξεις μέτρησης και συστήματα μετρήσεων: Πυκνωτές και
πηνία με απώλειες, αμπερόμετρα και βολτόμετρα σε διατάξεις
μετρήσεων, καταμεριστές τάσης, μετασχηματιστές οργάνων
μέτρησης.
• Γέφυρες μετρήσεων και μέθοδοι ισορροπίας: Γέφυρες συνε-
χούς και εναλλασσόμενου ρεύματος.
• Μέτρηση ισχύος και ενέργειας: Μέτρηση ισχύος σε κυκλώμα-
τα DC και AC, μέτρηση ισχύος σε μονοφασικά κυκλώματα, μέ-
τρηση ισχύος σε τριφασικά και πολυφασικά κυκλώματα.
• Στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά αισθητήρων
• Ρυθμιστές σήματος αισθητήρων
• Ηλεκτρο-μηχανικοί αισθητήρες θέσης, μετατόπισης, δύναμης,
μηχανικής τάσης,
• Αισθητήρες θερμοκρασίας
• Αισθητήρες φωτεινής ακτινοβολίας

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα
είναι σε θέση:
• να επεξεργάζεται σύνολα τιμών μετρήσεων, να εκτιμά τα
σφάλματα και να παρουσιάζει με στατιστικά ορθό τρόπο τα
αποτελέσματα,
• να γνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας και τη δομή των ορ-
γάνων ηλεκτρικών μετρήσεων, με έμφαση στα σύγχρονα ψη-
φιακά όργανα και τις διαφορές τους (πλεονεκτήματα-μειονε-
κτήματα) σε σχέση με τα παραδοσιακά αναλογικά,
• να γνωρίζει τις βασικές διατάξεις ηλεκτρικών μετρήσεων, τις
τεχνικές και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις
σε όλο το εύρος ηλεκτρικής ισχύος,
• να μπορεί να αναλύει τα κύρια κυκλώματα γεφυρών μέτρησης
και να υπολογίζει την τάση εξόδου τους,
• να γνωρίζει αναλυτικά τη λειτουργία των ψηφιακών οργάνων
ηλεκτρικών μετρήσεων, να μπορεί να επιλέγει τα καταλληλό-
τερα χαρακτηριστικά δειγματοληψίας τους ανάλογα με την
επιζητούμενη σε κάθε εφαρμογή ευαισθησία και φασματική
διακριτική ικανότητα,
• να γνωρίζει τη σημασία και να μπορεί να εκτιμήσει την τιμή
των στατικών και δυναμικών χαρακτηριστικών των βασικών
αισθητήρων και μετατροπέων φυσικών μεγεθών
• να γνωρίζει τα βασικά κυκλώματα και τεχνικές τροφοδοσίας
και επεξεργασίας σήματος ηλεκτρομηχανολογικών αισθητή-
ρων και αισθητήρων θερμοκρασίας, φωτός.

Προαπαιτούμενα:

Απαιτούνται γνώσεις από τα μαθήματα:
• Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι και ΙΙ
• Διακριτά Μαθηματικά

Τρόπος Παράδοσης:

Διαλέξεις θεωρίας (2 ώρες/εβδ)
Εργαστηριακές ασκήσεις (2 ώρες/εβδ)
Χρήση φύλλων Excel για επεξεργασία και γραφική απεικόνιση με-
τρήσεων.
Σχεδίαση και προσομοίωση κυκλωμάτων μέτρησης στο Mulësim

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

• Διαλέξεις θεωρίας και εργαστηρίου με χρήση προβολής
διαφανειών (MS PowerPoint)
• Εκτεταμένη χρήση λογιστικών φύλλων (MS Εxcel) για
τη στατιστική επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων
μέτρησης.
• Σχεδίαση και προσομοίωση λειτουργίας κυκλωμάτων
μέτρησης στο Multisim
• Χρήση πλήρους εξοπλισμού δοκιμής και μετρήσεων
αισθητήρων για πρακτική εργαστηριακή εκπαίδερυση
(Feedback ΤΚ2942-1 Transducer Kit)

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Εκπόνηση εργασιών 30
Αυτόνομη μελέτη 43
Σύνολο 125
Αξιολόγηση Φοιτητών:

• Final written exam in measuring circuits design and analysis
and uncertainty estimation problems (70%)
• 6 laboratory assessments leading to final written reports
(30%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Ν.Ι Θεοδώρου “Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Θεωρία και Ασκήσεις”,
Έκδοση 2018, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ
Α.Ε Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77106794.
2. Ψωμόπουλος Κ. “Ηλεκτρικές Μετρήσεις”, 2η Έκδοση, Διαθέτης
(Εκδότης): ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΘ., Κωδικός Εύδοξος: 41955686.
3. Κινγκ Ρ. Ε. “ Συστήματα μετρήσεων”, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚ-
ΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε, Κωδικός Εύδοξος: 18548830.
4. Πετρίδης Βασίλειος “ Μετρήσεις”, Διαθέτης (Εκδότης): Ζήτη
Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68392760.

Διδάσκων: Πουλάκης Νικόλαος