Μεταπτυχιακές Σπουδές


Διδακτορικές διατριβές

Ο εσωτερικός κανονισμός διδακτορικών σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών αναφέρεται στις διαδικασίες που ακολουθούνται για την επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων, την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, την αποτίμηση της προόδου της έρευνας και την τελική κρίση της διατριβής.

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών