Ερευνητικοί Tομείς
 • Σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελτιστοποίηση και διαχείριση δικτύων
 • Σχεδίαση και υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών σε περιβάλλοντα κατανεμημένης υπολογιστικής ικανότητας
 • Αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων
 • Ευφυή Συστήματα
 • Σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων και Δομών Δεδομένων
 • Εξόρυξη Δεδομένων
 • Σχεδίαση και βελτιστοποίηση συστημάτων
 • Επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων
 • Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογές
 • Σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
 • Ενσωματωμένα συστήματα
 • Μικρο-ηλεκτρονική, Νανο-ηλεκτρονική
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στην Επιστήμη του Μηχανικού