Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιώνlabimage
Πληροφορίες

Το Εργαστήριο με την επωνυμία «Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών» καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των δικτύων επικοινωνιών, δικτύων υπολογιστών και προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με έμφαση:

α. Στη σχεδίαση, ανάπτυξη, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, Βελτιστοποίηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και σχεδίαση και ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών και εφαρμογών.

β. Στην σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση αλγορίθμων, μεθόδων, τεχνικών και συστημάτων για εισαγωγή ευφυΐας, γνωσιακών λειτουργιών και δυνατοτήτων προσαρμοστικότητας και εξατομίκευσης σε δίκτυα και υπηρεσίες.

γ. Στη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνικών πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης, προηγμένων μηχανισμών πρόβλεψης, μηχανικής μάθησης και διάγνωσης, καθώς και

δ. Στη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων, τα οποία επιτρέπουν την εξαγωγή γνώσης και το μετασχηματισμό της σε εξατομικευμένη πληροφορία, παρέχοντας πολλά υποσχόμενες λύσεις σε πολύπλοκα διατομεακά προβλήματα σε διάφορους τομείς εφαρμογών, όπως έξυπνες πόλεις, γεωργία ακριβείας, έξυπνο πλέγμα, λύσεις έξυπνων υδάτων (και φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων γενικότερα) για την αποδοτική διαχείρισή τους.

Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι ακόλουθες μονάδες:

Α. Μονάδα Σχεδίασης, Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

Β. Μονάδα Σχεδίασης και Ανάπτυξης Προηγμένων Υπηρεσιών και Εφαρμογών με αντικείμενα:

 1. Τη σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελτιστοποίηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δικτύων,
 2. Τα δίκτυα και υπηρεσίες με επίγνωση περιβάλλοντος και δυνατότητες αυτό-οργάνωσης, αυτόνομα και γνωσιακά δίκτυα, υπερκείμενα δίκτυα και ομότιμη δικτύωση, κοινωνική δικτύωση και χρήση συναφών πληροφοριών για τη βελτιστοποίηση δικτυακών λειτουργιών, διαδίκτυο μέλλοντος, διαδίκτυο των πραγμάτων, ευκαιριακά δίκτυα, δίκτυα διαμοίρασης περιεχομένου.
 3. Την ασφάλεια πληροφοριών και διαχείριση εμπιστοσύνης οντοτήτων.
 4. Την κινητή συμμετοχική ανίχνευση πληροφοριών με χρήση έξυπνων κινητών συσκευών χρηστών.
 5. Την ανάλυση και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων.
 6. Την υπολογιστική νέφους, υπολογιστική ομίχλης, υπολογιστική άκρου, κινητή υπολογιστική.
 7. Την προσαρμογή υπηρεσιών και εφαρμογών σε ετερογενείς δικτυακές υποδομές.
 8. Την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.
 9. Τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τεχνικών μάθησης μηχανής για τη διαχείριση και βελτιστοποίηση δικτύων, και
 10. Τη σχεδίαση και υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών και εφαρμογών.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η διεύρυνση των γνώσεων και εμπειριών των φοιτητών, καθώς και η υποστήριξη της έρευνας υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων.  Σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου εστιάζει στην εισαγωγή ευφυΐας, γνωσιακών λειτουργιών και δυνατοτήτων προσαρμοστικότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες, καθώς και στην εξαγωγή γνώσης και στο μετασχηματισμό της σε εξατομικευμένη πληροφορία, παρέχοντας λύσεις σε πολύπλοκα, διατομεακά προβλήματα. Το Εργαστήριο συνεργάζεται και συνεργεί με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ενισχύοντας και αλληλοσυμπληρώνοντας τους επιστημονικούς στόχους του, καθώς και με φορείς και επιχειρήσεις όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Στους βασικούς σκοπούς του εργαστηρίου συγκαταλέγονται η σύνδεση του Εργαστηρίου με παραγωγικούς τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία, καθώς και η έρευνα και παροχή λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την υποστήριξη βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Βασική επιδίωξη είναι η υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής του περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Εργαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Το Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες διαφόρων μαθημάτων και διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος είναι δυναμικός, συντηρείται, ανανεώνεται, επικαιροποιείται και εξελίσσεται, δηλαδή είναι και θα παραμείνει απολύτως κατάλληλος και αξιόπιστος για την υποστήριξη πολλών εφαρμογών. Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνονται συστήματα αισθητήρων και αγρομετεωρολογικός σταθμό με εφαρμογή στη γεωργία ακριβείας, σύστημα μη επανδρωμένου αεροχήματος με εφαρμογή στη γεωργία ακριβείας, συστήματα αισθητήρων για παρακολούθηση ποιότητας υδάτων, σύστημα αισθητήρων για παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών, σετ αναπτυξιακών πλακετών για την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου των πραγμάτων, πομποδέκτης SDR για την ανάπτυξη δικτύων. Επιπρόσθετα, διαθέτει πέντε θέσεις εργασίας που παρέχουν πρόσβαση σε σύγχρονες δικτυακές συσκευές στο επίπεδο μεταγωγής και δρομολόγησης. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα για την υλοποίηση, υποστήριξη και παραμετροποίηση ασύρματων ζεύξεων σημείου προς σημείο, αδόμητων ασύρματων δικτύων και οπτικών διασυνδέσεων. Το Εργαστήριο διαθέτει ακόμη ένα σύνολο από εξυπηρετητές που προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες, όπως ασφαλείς υπηρεσίες μεταγωγής και δρομολόγησης, ψηφιακή τηλεφωνία, εικονική δικτύωση, υλοποίηση ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

Υποδομές

Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό:

 • Δύο δρομολογητές Cisco (σειρά 2921).
 • Έναν δρομολογητή Cisco (σειρά 2901).
 • Τρεις μεταγωγούς Cisco (σειρά 2960S).
 • Δύο μεταγωγούς Cisco (σειρά 2960X).
 • Έναν μεταγωγό Cisco (σειρά 800).
 • Δύο μεταγωγούς MikroTik (σειρά CCR1009).
 • Τέσσερις μεταγωγούς MikroTik (σειρά CRS125).
 • Έξι σημεία πρόσβασης 802.11n (διαφόρων τύπων).
 • Δύο ζεύγη κεραιών για δημιουργία ασύρματης ζεύξης.
 • Τρεις εξυπηρετητές (τηλεφωνία, κέντρου ασφαλείας, οπτική διασύνδεση).
 • Λογισμικό προσομοίωσης ασύρματων τοπικών (WLAN) δικτύων, προσομοίωσης ραδιοκάλυψης και ανάλυσης φάσματος ασύρματων τοπικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένου και του πρωτοκόλλου 802.11n.
 • Λογισμικό ανάλυσης εφαρμογών.
 • Σετ εργαστηριακού εξοπλισμού οπτικής τεχνολογίας.
Μαθήματα

.

Website