Γαύρος Κωνσταντίνος


depimage
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Αναπληρωτής Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού του UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA (ITALIA), με πτυχιακή εργασία: "Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας - Λειτουργία και Αυτοματισμοί", 1983
 • Διδακτορικόδίπλωμαστοαντικείμενο «Monitoring and diagnosis of induction motors», Faculty of Electrical Engineering, Polytechnic University of Bucharest, 2008
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • 1997-2002: Επικεφαλής Εργαστηρίου Συστημάτων Ελέγχου, Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και από 1997 μέχρι 2016 του αντίστοιχου εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού, ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας
 • 2001-2007: Υποψήφιοςδιδάκτωρ, ΕρευνητήςστοΕργαστήριο «Electrical Machines, Drives and Materials Laboratory, Faculty of Electrical Engineering, Polytechnic University of Bucharest»
 • 04/10/2006 - 04/12/2006: Υποτροφία Marie Curie (contract KnowEnTech MTKI-CT- 2005-029758), γιαέρευναστοΕργαστήριο «Electrical Machines, Drives and Materials Laboratory, Faculty of Electrical Engineering, Polytechnic University of Bucharest».
 • 09/01/2007 - 09/03/2007: Υποτροφία Marie Curie (contract KnowEnTech MTKI-CT- 2005-029758), γιαέρευναστοΕργαστήριο «Electrical Machines, Drives and Materials Laboratory, Faculty of Electrical Engineering, Polytechnic University of Bucharest».
 • Από 1/1/2005 έως 31/12/2006 (2 συμβάσεις) μέλος κύριας ερευνητικής ομάδας του έργου «Βελτιστοποίηση Απόδοσης Ηλιακών Συστημάτων Συνδυασμένης Χρήσης Για Θέρμανση Νερού & Χωρών» της Πράξης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
 • Από 1/3/2007 έως 31/12/2007 «Συμπληρωματικές Δράσεις Βελτίωσης Περιεχομένου Σπουδών στο Μάθημα Βιομηχανικά Συστήματα Ελέγχου» στα πλαίσια της Πράξης «Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας» «Promotion of Energy Efficient in Building and Protection of the Environment»
 • 24/5/2017-31/3/2020 «FINERPOL- Χρηματοδοτικά Εργαλεία για πολιτικές ενεργειακής αναβάθμισης»
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου «GUnet-ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου «Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες (ΕΚΤ)»
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου “Socrates-Minerva –Promotion of Open and Distance Learning-Information and Communication Technologies in the Field of Education”
 • Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του Υποέργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας» του Έργου Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου «Μηχατρονική»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • N.Taousanidis and K.Gavros, "MODELLING, SENSITIVITY AND OPTIMIZATION OF A SOLAR COMBISYSTEM", Proceeding of the International Conference Metrology & Measurement Systems - METSIM'2003, Bucharest, 30-31 octobre 2003, ISBN: 973-8067-86-3, Electra ed(s), 2003, p. 9-17
 • N.Taoussanidis, K.Gavros, "MICROCONTROLLER BASED THERMAL ENERGY METERING FOR SOLAR WATER HEATERS", Buletinul Institului Politehnic din Iasi, tomul L(LIV), Fasc.5B, pp 900-905, 2004 (presented also in 3rd Int. Conf. on Electrical and Power Engineering - EPE 2004, Iasi, Romania, 7-8/10/2004)
 • Sanda Victorinne PATURCA, Mircea COVRIG, Stefan VELICU, Konstantinos GAVROS, "SIMULATION OF THE DYNAMICS OF AN ECCENTRIC POWER PRESSER DRIVEN BY AN INDUCTION MOTOR USING DIRECT TORQUE CONTROL (Advanced Topics in Electrical Engineering ATEE'2004 4th International Symposium ISBN 973-7728-31-9)
 • Melcescu, O. Androne, M. Covrig, K. Gavros, "SISTEM DE MONITORIZARE A FUNCJIONARII MOTORULUI ASINCRON TRIFAZAT", Advanced Topics in Electrical Engineering ATEE'2004, 4th International Symposium ISBN 973-7728-31-9
 • Alexandru F. Andrei, Mircea Covrig, Leonard M. Melcescu and Konstandinos Gavros, "SYSTEM FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR MONITORING", 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTROMECHANICAL AND POWER SYSTEMS October 6-8, 2005 - Chisinau, Rep.Moldova
 • Konstandinos Gavros, Sanda Paturca, Alexandru F. Andrei, "A Real Time Monitoring Sys-tem of a Three Phase Squirrel Cage Induction Motor Experiment Results During the Test with Broken Bar and Crosscut Ring Under Different Load Conditions", Advanced Topics in Electrical Engineering, Proceedings of the 5th International Symposium, November 2426 2006, pp 327-330
 • Kostas Gavros, Mihai Priboianu, Alexandru Fransua, Razvan Magureanu, "A MULTIPHASE MODEL OF INDUCTION MOTOR WITH BROKEN BARS AND END RINGS ROTORS", Proceedings of the 13th National Conference on Electrical Drives, CNAE 2006, Ploiesti, Romania, ISSN 1224-8495, Vol. LVIII, No.2 bis/2006, pages 71-77.
 • Taousanidis N., Gavros K. et al, “EFFICIENCY OPTIMISATION OF SOLAR COMBISYSTEMS FOR WATER AND SPACE HEATING", Proceedings of ARCHIMiDIS conferences. Oct-Dec 2007, ISBN: 978-960-88944
 • N.Taousanidis and K.Gavros, "Solar combisystem monitoring and optimization", Proceedings of the 5th International Conference "Metrology and Measurement Systems (METSIM) 2009, pp 87-89, Bucharest, November 5-6, 2009
 • D. Stimoniaris, T. Kollatou, D. Tsiamitros, K. Gavros, V. Kikis, S. Asimonis, M. A. Zehir, A. Batman, M. Bagriyanik, A. Ozdemir, and E. Dialynas, "Cooperation scheme between KNX and a microgrid control system for enhanced demand-side management", ELECO2015 Conference, paper #40, 26-28 November 2015, Bursa, Turkey.
 • N.Taousanidis and K.Gavros, "Solar combisystem monitoring and optimization", Proceedings of IMANEE Conference, 23-25 Sep 2016, Kallithea, Chalkidiki, Greece, ISBN: 978-960-88944-9-5
 • Stavros Gkanatsios, S Grigorescu, A Pliatsios, M Gkanatsiou, E Panagiotou, E Boukouvala, K Gavros, D Mitropoulos, “Measurements of electric and magnetic fields, in heavy vehicles parking space, in the vicinity of a power station with 150kv to 20kv transformers”, Proceedings of IMANEE Conference, 23-25 Sep 2016, Kallithea, Chalkidiki, Greece, ISBN: 978-960-88944-9-5N.Taousanidis and K.Gavros, "MODELLING, SENSITIVITY AND OPTIMIZATION OF A SOLAR COMBISYSTEM", Proceeding of the International Conference Metrology & Measurement Systems - METSIM'2003, Bucharest, 30-31 octobre 2003, ISBN: 973-8067-86-3, Electra ed(s), 2003, p. 9-17
 • N.Taoussanidis, K.Gavros, "MICROCONTROLLER BASED THERMAL ENERGY METERING FOR SOLAR WATER HEATERS", Buletinul Institului Politehnic din Iasi, tomul L(LIV), Fasc.5B, pp 900-905, 2004 (presented also in 3rd Int. Conf. on Electrical and Power Engineering - EPE 2004, Iasi, Romania, 7-8/10/2004)
 • Sanda Victorinne PATURCA, Mircea COVRIG, Stefan VELICU, Konstantinos GAVROS, "SIMULATION OF THE DYNAMICS OF AN ECCENTRIC POWER PRESSER DRIVEN BY AN INDUCTION MOTOR USING DIRECT TORQUE CONTROL (Advanced Topics in Electrical Engineering ATEE'2004 4th International Symposium ISBN 973-7728-31-9)
 • Melcescu, O. Androne, M. Covrig, K. Gavros, "SISTEM DE MONITORIZARE A FUNCJIONARII MOTORULUI ASINCRON TRIFAZAT", Advanced Topics in Electrical Engineering ATEE'2004, 4th International Symposium ISBN 973-7728-31-9
 • Alexandru F. Andrei, Mircea Covrig, Leonard M. Melcescu and Konstandinos Gavros, "SYSTEM FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR MONITORING", 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTROMECHANICAL AND POWER SYSTEMS October 6-8, 2005 - Chisinau, Rep.Moldova
 • Konstandinos Gavros, Sanda Paturca, Alexandru F. Andrei, "A Real Time Monitoring Sys-tem of a Three Phase Squirrel Cage Induction Motor Experiment Results During the Test with Broken Bar and Crosscut Ring Under Different Load Conditions", Advanced Topics in Electrical Engineering, Proceedings of the 5th International Symposium, November 2426 2006, pp 327-330
 • Kostas Gavros, Mihai Priboianu, Alexandru Fransua, Razvan Magureanu, "A MULTIPHASE MODEL OF INDUCTION MOTOR WITH BROKEN BARS AND END RINGS ROTORS", Proceedings of the 13th National Conference on Electrical Drives, CNAE 2006, Ploiesti, Romania, ISSN 1224-8495, Vol. LVIII, No.2 bis/2006, pages 71-77.
 • Taousanidis N., Gavros K. et al, “EFFICIENCY OPTIMISATION OF SOLAR COMBISYSTEMS FOR WATER AND SPACE HEATING", Proceedings of ARCHIMiDIS conferences. Oct-Dec 2007, ISBN: 978-960-88944
 • N.Taousanidis and K.Gavros, "Solar combisystem monitoring and optimization", Proceedings of the 5th International Conference "Metrology and Measurement Systems (METSIM) 2009, pp 87-89, Bucharest, November 5-6, 2009
 • D. Stimoniaris, T. Kollatou, D. Tsiamitros, K. Gavros, V. Kikis, S. Asimonis, M. A. Zehir, A. Batman, M. Bagriyanik, A. Ozdemir, and E. Dialynas, "Cooperation scheme between KNX and a microgrid control system for enhanced demand-side management", ELECO2015 Conference, paper #40, 26-28 November 2015, Bursa, Turkey.
 • N.Taousanidis and K.Gavros, "Solar combisystem monitoring and optimization", Proceedings of IMANEE Conference, 23-25 Sep 2016, Kallithea, Chalkidiki, Greece, ISBN: 978-960-88944-9-5
 • Stavros Gkanatsios, S Grigorescu, A Pliatsios, M Gkanatsiou, E Panagiotou, E Boukouvala, K Gavros, D Mitropoulos, “Measurements of electric and magnetic fields, in heavy vehicles parking space, in the vicinity of a power station with 150kv to 20kv transformers”, Proceedings of IMANEE Conference, 23-25 Sep 2016, Kallithea, Chalkidiki, Greece, ISBN: 978-960-88944-9-5
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 68147