ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΜΥ ΚΑΙ ΜΠΤ

16-09-2021

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών ΗΜΜΥ και ΜΠΤ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν τις Διπλωματικές τους Εργασίες ότι η ημερομηνία που έχει οριστεί είναι η εξής:

Τετάρτη, 20/10/2021

Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να παρουσιάσουν τη Διπλωματική τους Εργασία κατά την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος:

(1) Αίτηση Εξέτασης (επισυνάπτεται)

(2) 2 έντυπα αντίγραφα του κειμένου της ΔΕ (1 για τον επιβλέποντα και 1 για τη βιβλιοθήκη),

(3) 1 ψηφιακό αντίγραφο σε οπτικό δίσκο (CD) για τη βιβλιοθήκη, ο οποίος περιλαμβάνει εκτός από το κείμενο και τα αρχεία που δημιουργήθηκαν από το φοιτητή κατά την εκπόνηση της ΔΕ, όπως πηγαία αρχεία, αρχεία μετρήσεων κ.α.,

(4) την πρώτη σελίδα του Text - only report από το λογισμικό turnitin , που αναγράφεται το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης κειμένων και το έντυπο παράδοσης της διπλωματικής εργασίας, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.3816/17-3-2017 (της Συγκλήτου του ΠΔΜ) έγγραφο οδηγιών κατάθεσης εργασιών στο Dspace. (επισυνάπτεται)

(5) ο φοιτητής θα πρέπει να τοποθετήσει μια σελίδα στην οποία θα αναφέρεται το κείμενο της σελίδας πνευματικών δικαιωμάτων μέσα στη διπλωματική του (επισυνάπτεται για ηλεκτρονική και εκτυπωμένη καταχώριση)

Ημερομηνία παράδοσης των παραπάνω δικαιολογητικών: Τρίτη, 12/10/2021.