Σίτιση


Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Π.Δ.Μ. φροντίζει για τη σίτιση των φοιτητών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου τη φοιτητική τους ταυτότητα.

Οι φοιτητές του Π.Δ.Μ. έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα οικονομικά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου και την σειρά κατάταξης των φοιτητών. Η σειρά κατάταξης καθορίζεται από ένα σύστημα μοριοδότησης, που έχει ως βάση τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της οικογένειας του φοιτητή, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Π.Δ.Μ. και με βάση τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε αίτηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι φοιτητές με το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα.

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση στα ανά πόλη φοιτητικά εστιατόρια του Π.Δ.Μ. υποβάλλονται κάθε ακαδημαϊκό έτος την άνοιξη, μετά από ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας του Π.Δ.Μ., στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας, ανά πόλη. Οι επιτυχόντες φοιτητές κάθε έτους υποβάλλουν την αίτηση τους για δωρεάν σίτιση τον Σεπτέμβριο, κατά την περίοδο ολοκλήρωσης των εγγραφών τους στην Γραμματεία του Τμήματος Επιτυχίας τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων και οι σχετικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής ανακοινώνονται, κάθε φορά που ανοίγει η διαδικασία, στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας.

Δωρεάν σίτιση χορηγείται σε όλους τους φοιτητές που εμπίπτουν στις κατηγορίες που έχουν προτεραιότητα, βάσει των σχετικών διατάξεων και στους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις, εφόσον η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που υπέβαλαν αίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση ανακοινώνεται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας σε συνεργασία με τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας ο Πίνακας των δικαιούχων δωρεάν σίτισης, καθώς και οι ημερομηνίες ενεργοποίησης του δικαιώματος αυτού.

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του Ιδρύματος προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών του Ιδρύματος, να μεριμνήσει για την ψυχαγωγία τους, να προαγάγει την κοινωνικότητά τους και να ενθαρρύνει την διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων. Οι δραστηριότητες του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας για την επίτευξη των σκοπών του διενεργούνται στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των Τμημάτων Φοιτητικής Μέριμνας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ