Έγκριση της πρότασης EVIDENT στην πρόσκληση H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 - Μια τεράστια ευκαιρία για τη μεταλιγνική εποχή

07-05-2020


Η πρόταση EVIDENT: bEhaVioral Insgihts anD Effective eNergy policy acTions στο πλαίσιο της πρόσκλησης H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 εγκρίθηκε χθες προς χρηματοδότηση! Για άλλη μια φορά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα έχει την τιμή να συντονίσει ένα μεγάλο Ευρωπαϊκό έργο.

Το τριετές ερευνητικό έργο EVIDENT εστιάζει στη σχεδίαση και στην ανάπτυξη καινοτόμων σεναρίων περίπτωσης μέσω τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (randomized control trials) για την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών και συμπεριφορών στην Ευρώπη. Το EVIDENT έρχεται για να προσδιορίσει τους κύριους μοχλούς λήψης αποφάσεων σε επίπεδο καταναλωτών, παραγωγών και ενεργειακών κοινοτήτων με έμφαση στην ανάδειξη των νέων κοινωνικών, τεχνολογικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της κατανάλωσης ενέργειας και του οικονομικού και τεχνολογικού αναλφαβητισμού. Ένα μεγάλο πλήθος από καταναλωτές, παραγωγούς και μέλη οικονομικών κοινοτήτων θα εμπλακούν στο πλαίσιο του EVIDENT για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πειραμάτων με τη χρήση υπερσύγχρονων οικονομικών μοντέλων με στόχο τον καθορισμό σθεναρών πολιτικών και καλών πρακτικών στον ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο EVIDENT διαθέτει τη δυναμική για να δώσει τις απαντήσεις που απαιτούνται στα κρίσιμα ερωτήματα της μεταλιγνιτικής εποχής στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπως στο καθορισμό βιώσιμων πολιτικών στα θέματα της προσέλκυσης εναλλακτικών επενδύσεων, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά και στις προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει η ενίσχυση της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας με ευρωπαϊκούς πόρους. Εξάλλου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα συνεργαστεί στενά με τη ΔΕΗ και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που είναι εταίροι της κοινοπραξίας, για την υλοποίηση συμπεριφορικών πειραμάτων με την συνέργεια νοικοκυριών και ιδιωτών από την περιοχή.

Ο προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα λάβει 277.500 ευρώ. Η έγκριση του έργου EVIDENT πιστοποιεί για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην προσέλκυση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του H2020 αλλά και την καθιέρωση του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας ως παγκόσμιου παίκτη στον ενεργειακό χώρο, τόσο σε θέματα έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, με άξονα τα δύο μεγάλα H2020 έργα (SPEAR και SDN-microSENSE), αλλά και σε θέματα καθορισμού πολιτικών και πρακτικών ενέργειας, τεχνογνωσία που απαιτείται πιο πολύ από ποτέ στην ευρύτερη περιοχή.