1ο εξάμηνο

Μάθημα: Εισαγωγή στο Δομημένο Προγραμματισμό

Τίτλος μαθήματος

Εισαγωγή στο Δομημένο Προγραμματισμό

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ4

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

1ο

Εξάμηνο

1ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ ICTE110/

Ώρες ανά εβδομάδα

5

Διδάσκων

Κώστας Στεργίου (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγικές Έννοιες. Γλώσσες Προγραμματισμού. Αλγόριθμοι. Εκτέλεση Αλγορίθμων και Μεταγλωττιστές. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση. Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C. Τύποι Δεδομένων, Σταθερές και Μεταβλητές Παράμετροι, Πέρασμα Παραμέτρων, Εντολές, Βασικές Δομές, Συναρτήσεις και Διαδικασίες. Πίνακες, Δεί­κτες, Αλφαριθμητικά, Δυναμικές δομές δεδομένων. Αναδρομικότητα. Χειρισμός αρχείων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

·         γνωρίζουν να σχεδιάζουν απλούς αλγόριθμους

·         κατανοούν τα βασικά του δομημένου προγραμματισμού

·         γνωρίζουν πώς να γράφουν, να μεταγλωττίζουν, και να εκσφαλματώνουν προγράμματα στη C

·         είναι ικανοί να γράφουν προγράμματα στη C χρησιμοποιώντας επαναλήψεις, πίνακες, συναρτήσεις, δείκτες, δομές, και αρχεία

·         έχουν βασική γνώση της τεχνολογίας λογισμικού

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, εργαστήρια

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση (70%), Εργαστήριο (30%)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]     Νίκος Χατζηγιαννάκης, Η γλώσσα C σε βάθος, Κλειδάριθμος, 2009

[2]   Kernighan, Ritchie, Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C, Κλειδάριθμος, 2008

[3]     Σεφερίδης, C για Αρχάριους, Κλειδάριθμος, 2009Διδάσκων: Στεργίου Κωνσταντίνος