2ο εξάμηνο

Μάθημα: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I

Τίτλος μαθήματος

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ10

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

1ο

Εξάμηνο

2ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE233/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικές Αρχές Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού. Μηχανισμοί και Ιδιότητες. Κλάσεις και Αφαιρετικότητα των Δεδομένων. Ιδιότητες και Αντικείμενα. Μέθοδοι και Μηνύματα. Υπερφόρτωση. Κληρονομικότητα. Πολυμορφισμός. Ενθυλάκωση. Πρότυπα. Χειρισμός Λαθών. Γλώσσες Προγραμματισμού: C++.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

  • κατανοούν και χρησιμοποιούν τις βασικές αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού
  • κατανοούν και χρησιμοποιούν τις έννοιες των κλάσεων και αντικειμένων
  • κατανοούν και χρησιμοποιούν την έννοια της κληρονομικότητας
  • κατανοούν και χρησιμοποιούν την έννοια του πολυμορφισμού
  • κατανοούν και χρησιμοποιούν την έννοια της ενθυλάκωσης
  • κατανοούν και χρησιμοποιούν την έννοια της αφαιρετικότητας των δεδομένων
  • κατανοούν και χρησιμοποιούν τις έννοιες της σύνθεσης και συνάθροισης
  • κατανοούν και χρησιμοποιούν τις έννοιες της υπερφόρτωσης, των προτύπων, είσοδο και έξοδο των δεδομένων και τον χειρισμό των λαθών
  • μπορούν να αναπτύσσουν αντικειμενοστραφή προγράμματα με τη γλώσσα προγραμματισμού C++   

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, Εργαστήριο, Ασκήσεις

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση (70%), Ασκήσεις (30%)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]     Deitel Harvey M.,Deitel Paul J., C++ Προγραμματισμός 6η Έκδοση, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, 2011.

[2]     Savitch Walter, Πλήρης C++, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2011.Διδάσκων: Μπίμπη Σταματία