2ο εξάμηνο


Μάθημα: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΚωδικός Μαθήματος: MK10
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 2
Κατεύθυνση: Μάθημα κορμού
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE209/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός σε Java. Κλάσεις, Αντικείμενα, Μέθοδοι, Ιδιότητες.  Αφαίρεση, Ενθυλάκωση, Κληρονομικότητα, Πολυμορφισμός. Διασυνδέσεις, Πίνακες και Διανύσματα, Βιβλιοθήκη Swing, Νήματα.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό και η εκμάθηση της γλώσσας Java. Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με έννοιες όπως η αφαίρεση, ο πολυμορφισμός, και θα δουν πως αυτές υλοποιούνται μέσω της κληρονομικότητας, της περιεκτικότητας και των διασυνδέσεων. Ανάμεσα στους στόχους του μαθήματος είναι και η εξοικείωση με την διαχείριση ρευμάτων και αρχείων, την αποσφαλμάτωση του κώδικα και τη διαχείριση δυναμικών συνόλων δεδομένων. Οι φοιτητές θα εξασκηθούν στη χρήση νημάτων με στόχο τη δημιουργία πολυνηματικών εφαρμογών. Επίσης, οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην χρήση των παραπάνω εννοιών μέσα από την ενασχόλησή τους με την γλώσσα προγραμματισμού Java, τόσο μέσα από μια σειρά εργαστηριακών μαθημάτων, όσο και μέσα από προγραμματιστικές εργασίες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναισε θέση να:

 • Κατανοούν σε βάθος τις βασικές αρχές του Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμού.
 • Σχεδιάζουν αντικειμενοστρεφείς εφαρμογές.
 • Κατανοούν σε βάθος τις έννοιες της ενθυλάκωσης, του πολυμορφισμού και της κληρονομικότητας.
 • Κατανοούν σε βάθος τη δομή των κλάσεων, των μελών καθώ και των μεθόδων τους.
 • Κατανοούν σε βάθος τις αφηρημένες κλάσεις και τη χρήση τους.
 • Κατανοούν τη χρήση και λειτουργία των πινάκων, των συμβολοσειρών και των συλλογών στη γλώσσα Java.
 • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν απλές και σύνθετες εφαρμογές με τη γλώσσα Java.
 • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν γραφικά περιβάλλοντα διεπαφής με τη γλώσσα Java.
 • Κατανοούν σε βάθος το μηχανισμό εξαιρέσεων της Java και να δημιουργούν νέες εξαιρέσεις.
 • Κατανοούν σε βάθος και να δημιουργούν παράλληλο κώδικα με χρήση νημάτων.
 • Αναγνωρίζουν λάθη στον κώδικα και να τα διορθώνουν.
 • Αξιολογούν λύσεις και να επιλέγουν την πιο κατάλληλη για την εφαρμογή της σε πραγματικά προβλήματα.
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Διαλέξεις και εργαστήρια

Αξιολόγηση:

40% εργαστήριο, 60% γραπτή εξέταση

Βιβλιογραφία:

[1] Savitch Walter, Απόλυτη Java (περιέχει CD), ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ.

[2] Deitel Paul J.,Deitel Harvey M., Java προγραμματισμός, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ 

[3] H. Schildt. Οδηγός της Java, Εκδόσεις Γκιούρδας.

[4] E. Lervik και V.B. Havdal, Java με UML. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

[5] Γ. Λιακέας, Εισαγωγή στην Java, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

[6] R. Cadenhead και L. Lemay, Πλήρες εγχειρίδιο της Java 2,  Μ. Γκιούρδας.

Διδάσκων: Μπίμπη Σταματία