2ο εξάμηνο

Μάθημα: Τεχνολογία, Καινοτομία, Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τίτλος μαθήματος

Τεχνολογία, Καινοτομία, Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Κωδικός μαθήματος

MK13

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

1ο

Εξάμηνο

2ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

4

Ιστοσελίδα

http://elearn.materlab.eu/course/view.php?id=2

Ώρες ανά εβδομάδα

3

Διδάσκων

Ιωάννης Μπακούρος

Περιεχόμενο μαθήματος

Μέγεθος και ανάπτυξη των επιχειρήσεων – Ο γενικός Οικονομικός Προϋπολογισμός των επιχειρήσεων – Επενδύσεις και χρηματοδότηση – Μορφές χρηματοδότησης και σύνθεση κεφαλαίου – Ξένο και Πιστωτικό Κεφάλαιο – Αναπτυξιακά καθεστώτα – Άλλες μορφές χρηματοδότησης – Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης – Δείκτες αποδοτικότητας επενδεδυμένου κεφαλαίου – Ισορροπημένη κάρτα (Balanced Scorecard).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές οικονομικές αρχές, που διέπουν την λειτουργία των επιχειρηματικών μονάδων, να αναλύσει την συμβολή της κάθε μίας από αυτές στην αποδοτικότητα του επιχειρηματικού κεφαλαίου και να προβάλλει δείκτες διαχρονικής μέτρησης της αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης δίνει στον φοιτητή την δυνατότητα να κατανοήσει με απλό τρόπο βασικές αρχές που διέπουν την Στρατηγική στον χώρο των επιχειρήσεων, και να αναλύσει την συμβολή της κάθε πτυχής της Στρατηγικής στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού έργου.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προφορικές παραδόσεις (13 εβδ. x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις με τη χρήση Η/Υ) και δύο κατ’οίκον εργασία.

Αξιολόγηση

80% τελική γραπτή εξέταση, 20% κατ’οίκον εργασία ή/και εξέταση με τη χρήση Η/Υ

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

Η. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Ι. ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ, ‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ’, Εκδόσεις Σοφία, 2010Διδάσκων: Μπακούρος Ιωάννης