Δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο προκήρυξης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

04-06-2021


Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων :

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή Μικροδικτύων σε Ηλεκτρικά Συστήματα με διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5173/11-05-2021 (ΑΔΑ:6Δ9Θ469Β7Κ-ΖΚΡ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1158/20-05-2021 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP21922.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (υπεύθυνη κ. Βαβλιάρα Δέσποινα διεύθυνση: Κ. Καραμανλή και Λυγερής, 501.31 Κοζάνη, τηλ. 24610-56504).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις

08-07-2021