ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

12-11-2021


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   1 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Σε εφαρμογή του Ν. 4009/2011 (άρθρο 54 παρ.2) και του Ν. 4559/2018 (άρθρο 33 παρ. 6), η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση με αριθμ. 427/27-10-2021 ενέκρινε τη χορήγηση 1 ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή (πρώτου κύκλου σπουδών) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το ακαδ. έτος 2021-2022. Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν την παρακάτω προϋπόθεση και επιθυμούν να λάβουν ανταποδοτική υποτροφία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

  • Ο υπότροφος θα καλύψει τις ανάγκες της συντήρησης, επέκτασης και υποστήριξης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι υποχρεώσεις θα περιλαμβάνουν: Ορθή λειτουργία της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, ενημέρωση περιεχομένου (αλλαγές, προσθήκες, διορθώσεις), επέκταση λειτουργιών, ολοκλήρωση αγγλικής εκδοχής,  προσθήκη ανακοινώσεων και εκπαίδευση μέλους ΕΤΕΠ ή/και γραμματείας.

 

Οι ώρες απασχόλησης θα είναι τουλάχιστον 10 ώρες την εβδομάδα με μέγιστο τις 40 ώρες μηνιαίως, για δέκα μήνες συνολικά στη διάρκεια του ακαδ. έτους 2021-2022, με μηνιαία αποζημίωση τα 280,00 € από κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού.

 

Η προϋπόθεση για τη λήψη ανταποδοτικής υποτροφίας είναι η εξής:

 

Ο υποψήφιος να φοιτά τον Οκτώβριο του 2021 από το 3ο έτος και πάνω.

 

Ο βαθμός αξιολόγησης κάθε αίτησης θα προκύπτει από την παρακάτω σχέση:

 

 

 

Όπου:

Χ: Το πλήθος των υποχρεωτικών μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής

Υ: Το πλήθος των συνολικών υποχρεωτικών μαθημάτων του τμήματος έως το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης του φοιτητή για το οποίο έχει προλάβει να εξεταστεί

ΜΟ: Ο Μέσος Όρος της βαθμολογίας του φοιτητή

Ζ: Βαθμός συνέντευξης

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ανταποδοτικής υποτροφίας
  • Υπεύθυνη δήλωση για τη μη λήψη συγχρόνως υποτροφίας από άλλη πηγή της χώρας.
  • Εκκαθαριστικό της Εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του προηγούμενου έτους.

 

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα γίνε ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος, ece@uowm.gr, από τις 11-11-2021 έως και τις 19-11-2021.

Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης από το Τμήμα, συντάσσει πίνακα δικαιούχων υποτρόφων  (τακτικών και αναπληρωματικών) με σειρά κατάταξης επιλογής αφού λάβει υπόψη την ως άνω προϋπόθεση και το βαθμό αξιολόγησης. Ο πίνακας κατάταξης/επιλογής διαβιβάζεται για επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος.

Ακολούθως, διαβιβάζεται απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου για την υλοποίηση της διαδικασίας απόδοσης της υποτροφίας. 

 

Κοζάνη, 11-11-2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος