Παράταση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 6:00

13-03-2023


Διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 1429/10-03-2023 που αφορά στην παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00. 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/386662bdf24418ab826545f06548685940be.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.