Προκήρυξη Θέσης για έναρξη διδακτορικής διατριβής

30-04-2014


Θέμα: «Παράμετροι λειτουργίας robot με χαρακτηριστικά κοινωνικής αρωγής σε περιβάλλον πολυπληθών ομάδων»


Προθεσμία υποβολής 16/4/2014

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν:

  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής η οποία να περιλαμβάνει γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.
  3. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κτλ). 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: nfaxanti@uowm.gr 

καθώς και τα παρακάτω έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματος (υπόψη Ν. Φαχαντίδη).

  1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία).
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
  3. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., (όπου απαιτείται).
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
  6. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.