Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας (ΑΥΓΕΙΑΣ)

28-10-2020


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ερευνητικό έργο ΑΥΓΕΙΑΣ στοχεύει στην κεφαλαιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα των IoT και των δικτύων LPWAN και στη δημιουργία ενός έξυπνου οικοσυστήματος, το οποίο αξιοποιώντας τεχνολογίες IoT και τεχνικές μηχανικής μάθησης, θα επιτρέπει και θα βελτιστοποιεί τη χρήση ανακτημένου νερού βιολογικού καθαρισμού στη γεωργία. Το “έξυπνο οικοσύστημα” θα αποτελείται από ένα καινοτόμο και εύκολο στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση δίκτυο ευρείας εκπομπής και χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, ασύρματους αισθητήρες και ενεργοποιητές υψηλής ενεργειακής αυτονομίας εγκατεστημένους σε βέλτιστα σημεία στην επιφάνεια του χωραφιού και στις εξόδους υδάτων του βιολογικού καθαρισμού,  που θα επιτρέπουν λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο και δημιουργία αυτοματισμών, μία πλατφόρμα συλλογής δεδομένων από τους αισθητήρες, συσχέτισης τους με ανοιχτά δεδομένα, επεξεργασίας, ανάλυσής τους και υποστήριξης λήψης έξυπνων αποφάσεων που αφορούν την χρήση νερού από το βιολογικό καθαρισμό, ένα σύστημα πρόβλεψης της αύξησης της παραγωγής που λαμβάνει υπόψιν στατιστικά δεδομένα της συγκεκριμένης έκτασης και τα συνδυάζει με ανοιχτά δεδομένα. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ένα σύστημα έξυπνης τιμολόγησης που θα έχει ως στόχο την αύξηση του κέρδους της διαχειριστικής αρχής με ταυτόχρονη μείωση του κόστους του γεωργού.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Agrosense Ανώνυμη Εταιρία Έρευνας και Ανάπτυξης Δικτυακών Εφαρμογών

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β΄ κύκλος) 

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

30 μήνες

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

522.450€

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

http://project-augeias.gr/