Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών στην εκτροφή μινκ για τη βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των ζώων και της ποιότητας των παραγόμενων γουνοδερμάτων (Welmink)

28-10-2020


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ερευνητικό έργο Welmink στοχεύει στην ενδυνάμωση του δεσμού μονάδων εκτροφής μινκ με τα Ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα και στη διερεύνηση καινοτόμων πρακτικών που θα ενισχύσουν τον κλάδο της βιομηχανίας της γούνας. Συγκεκριμένα, στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εκτροφών μινκ με ταυτόχρονη ενίσχυση της υγείας και της ευζωίας των ζώων και παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της γούνας τους με τη συμπλήρωση της διατροφής των μινκ με Ιπποφαές. Η έρευνα που προτείνεται αναμένεται να ωφελήσει με οικονομικές συνέργειες κλίμακας δύο σημαντικούς παραγωγικούς κλάδους: την εκτροφή γουνοφόρων ζώων και την παραγωγή Ιπποφαούς. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά στους τομείς αυτούς αναμένεται να συμβάλλει θετικά στην Εθνική οικονομία.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Cosmos Fur Farm

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Κτηνιατρικής

 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

24 μήνες

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

292.102,74€