9ο εξάμηνο


Μάθημα: Δίκτυα Νέας Γενιάς και ΥπηρεσίεςΚωδικός Μαθήματος: Ε3
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Ναι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE173/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική, Αγγλική
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

Αρχές Δικτύων Νέας Γενιάς και Υπηρεσιών. Προκλήσεις. Αρχιτεκτονικά Πλαίσια, Πρωτόκολλα, Πρότυπα. Σύγχρονα Ετερογενή Δίκτυα. Δίκτυα Πρόσβασης και Υπηρεσίες. xDSL, FTTx, WiMAX, LTE, LTE-Advanced, smallcellnetworks, ad-hocnetworks, wirelesssensornetworks, B3G/4G/5G. Διαχείριση Κινητικότητας Χρήστη. Αρχή Βέλτιστης Συνδεσιμότητας. Πλατφόρμες υποστήριξης παροχής υπηρεσιών (IN, DPE, ΤΙΝΑ, Parlay OSA, CAMEL, IMS, SIP). Τεχνολογίες για τη διαχείριση δικτύων και υπηρεσιών. Νέες Τεχνολογικές Τάσεις. Δίκτυα και υπηρεσίες με επίγνωση περιβάλλοντος, αυτό-οργανούμενα δίκτυα, αυτόνομα και γνωσιακά δίκτυα, συνεργατικά δίκτυα, υπερκείμενα δίκτυα και ομότιμη δικτύωση, κοινωνική δικτύωση, διαδίκτυο μέλλοντος, διαδίκτυο πραγμάτων, ευκαιριακά δίκτυα, δίκτυα διαμοίρασης περιεχομένου. Δυναμικός καθορισμός και εξατομίκευση υπηρεσιών. Πανταχού παρούσες υπηρεσίες. 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των φοιτητών στις υφιστάμενες και μελλοντικές τεχνολογίες δικτύων νέας γενιάς και παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται και αναλύεται ένας ευρύς κύκλος σύγχρονων θεμάτων αιχμής που απασχολούν σήμερα τη διεθνή ερευνητική κοινότητα. Στους στόχους του μαθήματος περιλαμβάνεται η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των φοιτητών, καθώς και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

  • να εξηγούν, να εκτιμούν, να ταξινομούν και να αξιολογούν τις τεχνολογίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των δικτύων και υπηρεσιών νέας γενιάς
  • να διακρίνουν, να οργανώνουν, να ταξινομούν, να αναλύουν, να συνθέτουν και να αξιολογούν τις προκλήσεις και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν όσον αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των δικτύων και υπηρεσιών νέας γενιάς
  • να διακρίνουν, να οργανώνουν, να ταξινομούν, να αναλύουν, να συνθέτουν και να αξιολογούν τις κατευθύνσεις και τις πιθανές λύσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στα προβλήματα και προκλήσεις που αναγνωρίστηκαν όσον αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των δικτύων και υπηρεσιών νέας γενιάς.
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται μέσω διαλέξεων με συζήτηση και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, την παρουσίαση από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου επιστημονικών άρθρων της διεθνούς βιβλιογραφίας και εκπόνηση εξαμηνιαίας εργασίας. Οι διαλέξεις υποστηρίζονται με παρουσιάσεις σε power point, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η εξαμηνιαία εργασία θα είναι ατομική επί επιλεγμένου αντικειμένου και θα παρουσιαστεί από το φοιτητή/φοιτήτρια στο τέλος του εξαμήνου.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

-

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών συνδυάζει την τελική γραπτή εξέταση (30%), προφορικές παρουσιάσεις επιστημονικών άρθρων της διεθνούς βιβλιογραφίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (30%), καθώς και την εξαμηνία εργασίας (παραδοτέο κείμενο και παρουσίαση στο τέλος του εξαμήνου) (40%).

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1]   Χ. Βασιλόπουλος, κ.α., Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.

[2]   A. Jeffrey, G. Ghosh, A. Muhamed, Κ. Τσουκάτος, Βασικές αρχές WiMAX, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.

[3]   J. L. Salina, P. Salina, Next Generation Networks: Perspectives and Potentials, John Wiley & Sons, 2007.

[4]   Towards 4G Technologies: Services with Initiative, Edited by H. Berndt, John Wiley & Sons, 2008.

[5]   Next Generation Telecommunications Networks, Services, and Management, Ed. by T. Plevyak, Veli Sahin, IEEE Press, 2010.

Διδάσκων: Λούτα Μαλαματή