7ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρονικά Ισχυος ΙΚωδικός Μαθήματος: YΕΗ3
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 5
Erasmus: Ναι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/HMMY108/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική, Αγγλική
Γενικές Ικανότητες:

Ο φοιτητής να:

• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε για την κατανόηση το-
πολογιών μετατροπέων σε πρακτικές εφαρμογές
• Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για εκπόνηση εργασιών

Περιεχόμενο:

Το μάθημα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

1. Ημιαγωγοί Ισχύος: Τύποι ημιαγωγών ισχύος που χρησιμοποιούνται ως διακόπτες στα συστήματα Ηλεκτρονικών Ισχύος. Χαρακτηριστικά λειτουργίας, χρήσεις, υπολογισμός απωλειών, συγκριτική αξιολόγηση. 

2. Μη ελεγχόμενες Ανορθώσεις: Μονοφασικές, τριφασικές, εξομάλυνση τάση εξόδου, αρμονική ανάλυση, φαινόμενο μετάβασης.

3. Ελεγχόμενες ανορθώσεις: Μονοφασικές, τριφασικές, συνεχόμενο/διακοπτόμενο ρεύμα, αρμονική ανάλυση, φαινόμενο μετάβασης, λειτουργία αντιστροφής ισχύος

4. Μετατροπείς AC-AC: α) Ρυθμιστές εναλλασσόμενης τάσης: Μονοφασικοί-τριφασικοί, ανάλυση, εφαρμογές, β) Κυκλομετατροπείς

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στη θεωρία και στις εφαρμογές των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Ισχύος. Στο πρώτο μέρος μελετώνται 2 κατηγορίες μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος, οι ανορθωτές (AC-DC) και οι μετατροπείς AC-AC.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•   Αναγνωρίζει, συγκρίνει και να περιγράφει τις κυριότερες συσκευές ημιαγωγών ισχύος, ενώ μπορεί να υπολογίζει τις απώλειές τους.

•   Κατανοεί και επεξηγεί τις αρχές των ηλεκτρονικών ισχύος

•   Εξηγεί με λεπτομέρεια τις βασικές λειτουργίες των τύπων μετατροπέων ισχύος που εξετάζονται στο 1ο μέρος του μαθήματος

•   Συγκρίνει και να αξιολογεί τα επιμέρους κυκλώματα κάθε κατηγορίας μετατροπέων ισχύος

•   Υλοποιεί πειραματικές διατάξεις στο εργαστήριο και να αναλύει τη λειτουργία τους

•   Προσομοιώνει και να επεξηγεί τη λειτουργία βασικών μετατροπέων ισχύος

•   Σχεδιάζει κυκλώματα μετατροπέων ισχύος που υπάγονται στις κατηγορίες των AC-DC και AC-AC μετατροπέων

•   Χρησιμοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε για την κατανόηση τοπολογιών μετατροπέων σε πρακτικές εφαρμογές

•   Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για εκπόνηση εργασιών

Προαπαιτούμενα:

Ηλεκτρικά Κυκλώματα 1 και 2

Τρόπος Παράδοσης:

- Διδασκαλία στην τάξη με βιντεοπροβολέα και φροντιστηριακές ασκήσεις
- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω e-class
- Χρήση λογισμικών προσομοίωσης ηλεκτρονικών ισχύος
- Εργαστηριακές ασκήσεις στους μετατροπείς AC-DC και AC-AC

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

- Διδασκαλία στην τάξη με βιντεοπροβολέα και φροντιστηριακές ασκήσεις

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω e-class

- Χρήση λογισμικών προσομοίωσης ηλεκτρονικών ισχύος

- Εργαστηριακές ασκήσεις στους μετατροπείς AC-DC και AC-AC

Αξιολόγηση Φοιτητών:

- Εργαστηριακές ασκήσεις με ομαδικές αναφορές (30 %)

- Ατομική εργασία στη σχεδίαση/ανάλυση μετατροπέων με χρήση και προσομοιώσεων (30%)

- Τελικές εξετάσεις (40 %) 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1]   Mohan Ned,Undeland Tore A.,Robbins William P.  2010, Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά ισχύος, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε.

[2]   M. Rashid, 2010, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Εκδόσεις ΙΩΝ.

[3]   Μανιάς Στ., 2017, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Εκδ. Καλαμάρα Έλλη

[4]   D. Hart, 2011, Introduction to Power Electronics, Εκδόσεις Prentice Hall

Διδάσκων: Ουρεϊλίδης Κωνσταντίνος