7ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρομαγνητική ΣυμβατότηταΚωδικός Μαθήματος: ΕΤΗ1
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Ομάδα: Κατ' επιλογή υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, βασικοί ορισμοί και έννοιες, ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή, επιδεκτικότητα και ατρωσία, κατηγοριοποίηση και μηχανισμοί παρεμβολών, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ συστημάτων. Πρότυπα, φορείς, οδηγίες, σήμανση CE. Παρεμβολές σε γραμμές μεταφοράς και ακεραιότητα σήματος, επίδραση ασυνεχειών, ανά μονάδα μήκους παράμετροι. Μη γραμμική συμπεριφροά εξαρτημάτων, εκπομπές/επιδεκτικότητα από ακτινοβόληση, είδη κεραιών για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Εκπομπές/επιδεκτικότητα από αγώγιμη διαδρομή, φίλτρα και σταθεροποιητές σύνθετης αντίστασης, μηχανισμοί σύζευξης παρεμβολών, επίδραση των ανώτερης τάξης αρμονικών. Διασταυρούμενη συνομιλία, προσεγγιστικό επαγωγικό-χωρητικό μοντέλο σύζευξης και τρόποι προστασίας. Συστήματα θωράκισης, θωρακισμένα καλώδια, απόδοση θωράκισης, συστήματα γείωσης, είδη γειώσεων, χωροταξία κυκλωμάτων και διατάξεις προστασίας. Εγκαταστάσεις μέτρησης μεγεθών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, πεδία ελέγχου ανοικτού χώρου, ανηχοϊκοί θάλαμοι, θάλαμοι αντήχησης και κελιά ΤΕΜ.Hλεκτρομαγνητική συμβατότητα και επιδράσεις σε έμβια όντα. Συμβολή των υπολογιστικών τεχνικών στην επίλυση προβλημάτων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

1) Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και ορισμούς της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, σύνδεση με τις θεμελειώδεις γνώσεις του ηλεκτρομαγνητισμού.

2) Κατανόηση των μηχανισμών ανάπτυξης και καταστολής των παρεμβολών, της μη γραμμικής λειτουργίας των κύριων κυκλωματικών εξαρτημάτων, και των μηχανισμών της διασταυρούμενης συνομιλίας.

3) Σε βάθος κατανοήση των συστημάτων θωράκισης και γείωσεις μέσω ρεαλιστικών παραδειγμάτων.

4) Κατανόηση των μεθοδολογιών μέτρησης βασικών μεγεθών και δεικτών της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

5) Εκμάθηση τεχνικών μέτρησης και εξοικείωση με τη λειτουργία του ανηχοϊκού θαλάμου.

6) Αφομοίωση των εννοιών της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας μέσω σειράς επιλεγμένων εργασιών που περιλαμβάνουν τη θεωρητική ανάλυση των εμπλεκόμενων ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων, τη σχεδίαση και κατασκευή πρότυπης διάταξης, την προσομοίωση και παραμετρική ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών της, καθώς και την αποτίμηση της λειτουργίας της μέσω σειράς εργαστηριακών μετρήσεων και συγκρίσεων.

Προαπαιτούμενα:

-

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Διαλέξεις

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση, εργασίες

Βιβλιογραφία:

[1] P. Chatterton and M. Houlden, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC), Εκδόσεις Τζιόλα & Υιοι Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2000.

[2] Χ. Καψάλης ανδ Π. Τρακάδας, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC), Εκδόσεις Τζιόλα & Υιοι Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2010.

[3] C. R. Paul, Introduction to Electromagnetic Compatibility, 2nd edition, Wiley-Interscience, 2006. [4] D. Morgan, A Handbook for EMC Testing and Measurement, IET Electrical Measurement Series, 2007