3ο εξάμηνο


Μάθημα: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΚωδικός Μαθήματος: MK15
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 3
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE109/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία

Περιεχόμενο:

Εισαγωγικά στοιχεία. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις α΄ τάξης. Εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών. Ακριβείς εξισώσεις, ολοκληρωτικοί παράγοντες. Γραμμικές εξισώσεις. Επίλυση με αντικατάσταση. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης. Γραμμικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές. Υποβιβασμός τάξης. Επίλυση μη ομογενών εξισώσεων. Μετασχηματισμός Laplace και χρήση του για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με δυναμοσειρές, ομαλά και ιδιάζοντα σημεία. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων, επίλυση με τη μέθοδο των πινάκων. Μιγαδικοί αριθμοί. Μιγαδικές συναρτήσεις. Παραγώγιση μιγαδικών συναρτήσεων. Ολοκλήρωση μιγαδικών συναρτήσεων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα:

 • να γνωρίζουν τα μαθηματικά μοντέλα για συγκεκριμένα φυσικά προβλήματα,
 • να αναγνωρίζουν τη γενική μορφή διαφορικών εξισώσεων,
 • να εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους για την εύρεση γενικών και μερικών λύσεων,
 • να επιλύουν προβλήματα αρχικών τιμών,
 • να βρίσκουν λύσεις με τη μορφή σειρών,
 • να αξιοποιούν το μετασχηματισμό Laplace,
 • να επιλύουν συστήματα διαφορικών εξισώσεων,
 • να επιλύουν γραφικά συγκεκριμένες κατηγορίες διαφορικών εξισώσεων,
 • να αντιμετωπίζουν βασικά θέματα μιγαδικής ανάλυσης.
Προαπαιτούμενα:

Απαιτούνται γνώσεις από τα μαθήματα: 

 • Μαθηματική Ανάλυση Ι
 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
 • Γραμμική Άλγεβρα
Τρόπος Παράδοσης:

Διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

- eclass (εκπαιδευτικό υλικό)
- email (επικοινωνία)
- moodle (εξέταση)

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Φροντιστηριακές ασκήσεις 26
Ιδιωτική μελέτη (θεωρίας) 34
Ιδιωτική μελέτη (επίλυση ασκήσεων) 35
Ενδιαμέση Εξέταση 1
Τελική Εξέταση 3
Σύνολο 125
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ενδιάμεση γραπτή εξέταση (25%), τελική γραπτή εξέταση (75%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. W. E. Boyce - R. C. Diprima, Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις
& Προβλήματα Συνοριακών Τιμών, ΕΜΠ, Έκδοση: 2η/2015.
2. Θ. Ρασσιάς, Μαθηματικά ΙΙ β έκδοση, Τσοτρας Αν Αθανασιος,
Έκδοση: 2η/2017.
3. Τραχανάς Στέφανος, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2008.
4. Κ. Σεραφειμίδης, Διαφορικές Εξισώσεις, Εκδ. "σοφία", 2010.
5. Ν. M. Σταυρακακης, Διαφορικές Εξισώσεις: Συνήθεις και Μερι-
κές. Θεωρία και Εφαρμογές από τη Φύση και τη Ζωή, Τσοτρας
Αν Αθανασιος, Έκδοση: 2η/2017.

Διδάσκων: Ζυγκιρίδης Θεόδωρος